Dr. habil. Miklós Szakáll

Research associate

in the group Aerosol and Cloud Physics
headed by Univ.-Prof. Dr. Stephan Borrmann


Institut für Physik der Atmosphäre (IPA)
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Becherweg 21
55128 Mainz
Deutschland

Phone: +49-(0)6131-39-22635
Fax: +49-(0)6131-39-23532
E-Mail: szakalluni-mainz.de