Elmar Schömer
Institut für Informatik
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Staudingerweg 9
55099 Mainz, Germany
Email:
Telefon/Fax: ++ 49-6131-39-24360 / -23534
PGP-ID: 596A87B4
Fingerprint: CD12 151A C49E E029 5076 95C1 741D 3E77 596A 87B4

Arbeitsgebiete und Interessen:

Projekte: Aktuelle Veröffentlichungen: Weitere Veröffentlichungen
November 2016